แนะนำบริษัทและกิจกรรม
แนะนำบริษัทและกิจกรรม
แนะนำบริษัทและกิจกรรม
แพกเกจการจัดสัมมนา
แพคเกจ สัมมนา Team Building
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
อัตราแพคเกจ
สำหรับ 50 ท่าน ราคาพิเศษท่านละ 2,300 บาท
แพกเกจการจัดสัมมนา
แพคเกจ สัมมนา Team Building
บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ี
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
อัตราแพคเกจ
สำหรับ 50 ท่าน ราคาพิเศษท่านละ 1,850 บาท
แพกเกจการจัดสัมมนา
แพคเกจ สัมมนา Team Building
กาญจนบุรี
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
อัตราแพคเกจ
สำหรับ 50 ท่าน ราคาพิเศษท่านละ 3,690 บาท
เกี่ยวกับความประทับใจมาฝาก
เกี่ยวกับความประทับใจมาฝาก เกี่ยวกับความประทับใจมาฝาก
เกี่ยวกับความประทับใจมาฝาก เกี่ยวกับความประทับใจมาฝาก
ความหมายของนันทนา
     นันทนาการ เป็นคำมาจากคำเดิมว่า "สันทนาการ" ซึ่งพระยาอนุมานราชธน หรือเสถียรโกเศศได้บัญญัติไว้เมื่อปี พ.ศ.2507 และตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "Recreation" มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของนันทนาการไว้หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
     นันทนาการ หมายถึง การทำให้ชีวิตสดชื่น โดยการเสริมสร้างพลังงานขึ้นใหม่ หลังจากที่ร่างกายใช้พลังงานแล้วเกิดเป็นความเหนื่อยเมื่อยล้าทางร่างกาย จิตใจและทางสมอง เมื่อบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจะช่วยขจัด หรือผ่อนคลายความเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านร่างกายและจิตใจ ในความหมายนี้ นันทนาการจึงเป็นการตอบสนองความต้องการทางกายและจิตใจของบุคคลได้อย่างแท้จริง
     นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม (Activities) ต่างๆ ที่บุคคลเข้าร่วมในช่วงเวลาว่าง โดยไม่มีการบังคับหรือเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ มีผลก่อให้เกิดการพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนานหรือความสุขสงบ และกิจกรรมนั้นๆ จะต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมศิลปหัตกรรม การอ่าน-เขียน กิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปวัฒนธรรม งานอดิเรก เกม กีฬา การละคร ดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ และนันทนาการกลางแจ้งนอกเมือง
     นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) หรือประสบการณ์ที่บุคคลได้รับโดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาว่างเป็นสื่อ ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุคคล
     นันทนาการ หมายถึง เป็นสถาบันทางสังคมหรือแหล่งศูนย์กลางของสังคม เพื่อให้บุคคล หรือสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแล้วก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางร่างกายและพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ซึ่งโดยปกติรัฐมีหน้าที่จัดแหล่งนันทนาการในรูปแบบต่างๆ เช่น สวนสาธารณะในเมือง สวนหย่อม ศูนย์เยาวชน ห้องสมุดสำหรับประชาชน ดนตรีสำหรับประชาชน วนอุทยาน และอุทยานแห่งชาติ